Obecne informace o vydeji viz

Pokyny pro vyřízení ruských víz

(dle Dohody mezi Ruskou federací a Evropskou unií o zjednodušení vydání víz občanům RF a EU ze dne 1.6.2007)

Všechny konzulární záležitosti se vyřizují výhradně na základě předchozího objednání. Objednat se k osobní návštěvě můžete na stránkách: http://brno.kdmid.ru/


Všeobecná ustanovení

Vstup občanů EU do Ruska se uskutečňuje na základě víz, pro jejichž získání je nutné se včasně obrátit na jeden z konzulárních úřadů Ruska v Praze, Brně nebo Karlových Varech (podle příslušnosti ke konzulárnímu obvodu). Do konzulárního obvodu Generálního konzulátu Ruska v Brně patří ř krajů: Jihomoravský, Zlínksý, Olomoucký, Moravskoslezský a Vysočina.

Vízum se vyřizuje pro každého vstupujícího zvlášt' (s výjimkou dětí zapsaných v cestovním pase rodičů) a platí pro návštěvu konkrétních měst na určitý termín podle  pojíštění a pozvání/potvrzení o ubytování.

Víza pro vstup do zemí SNS se vyřizují na konzulárních úřadech příslušných států.

Na hranici se víza nevydávají !

Pro občany třetích zemí (mimo státy šengenské zóny): nutno mít povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR více než 90 dnů. V opačném případě je nutné požádat o vízum na ruském konzulárním úřadě v zemi vlastní státní příslušnosti nebo trvalého pobytu žadatele. Konzulární poplatek v případě občanů třetích zemí (mimo státy šengenské zóny) se liší podle občanství. V některých případech je nutno také předložit potvrzení o účelu pobytu v ČR.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty od nabytí platnosti víza.


Lhůta a cena vyřízení víz pro občany EU

Od 1. června 2007 stanovená lhůta vyřízení ruských víz pro občany členských zemí EU je 10 kalendářních dnů. Konzulární poplatek za vystavení víza činí 1020 Kč

V některých případech lze vyřídit vízum urgentně za 3 pracovní dny. Konzulární poplatek za zkrácení lhůty vyřízení víza do 3 dnů činí 2030 Kč

Poplatek za vyřízení jednovstupových pracovních a studijních víz činí 2000,- Kč (při zkrácení lhůty do 3 pracovních dnů4000,- Kč). 

Poplatek za vyřízení dvouvstupových pracovních a studijních víz činí 3200,- Kč (při zkrácení lhůty do 3 pracovních dnů6400,- Kč). 

Poplatek za vyřízení vícevstupových pracovních a studijních víz činí 6000,- Kč (při zkrácení lhůty do 3 pracovních dnů12000,- Kč). 

Konzulární poplatek se platí pouze hotově v českých korunách při podání žádosti o vízum.

Úřední hodiny pro vydání hotových víz: po, st, pá – od 9.00 do 12.45.


Důležité informace

Všechny doklady je možné podávat nejdříve 3 měsíce před odjezdem.

Vízum (datum vstupu a výstupu, počet dnů pobytu, jméno a příjmění latinkou, číslo pasu, datum narození, pohlaví, údaje spolucestujících vepsaných do pasu dětí) je třeba zkontrolovat ihned při vyzvednutí.

Uvedené požadavky nejsou zcela úplné a v jednotlivých případech může být zapotřebí předložit doplňující dokumenty nebo údaje.

Předložení falešných dokladů nebo dotazníků s nepravdivými údaji vede k zamítnutí výdeje ruskéhovíza.

Ruské pohraniční orgány mají právo zakázat vstup do země bez ohledu na platné vízum, mají-li k tomu jakékoli podstatné důvody.

V konzulárních úřadech se platnost víz neprodloužuje. Pro získání víza na novou lhůtu je nutné předložit znovu komplet dokladů ve stanovené formě.


Seznam dokladů pro vyřízení víza

- Pozvání nebo potvrzení o ubytování (viz Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání);

- Vyplněný, natištěný a osobně podepsaný dotazník: Pozor! Od 15.7.2012 dotažník může být vyplněn a natištěn pouze prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace: visa.kdmid.ru);

- Cestovní pas s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 6 měsíců po ukončení platnosti víza (nebo platností nejméně 1,5 roků od začátku platností víza pro pracovní a studijní víza s možností prodloužení v Rusku);

- Jedno barevné průkazové foto;
Základní požadavky pro fotografie na vízových žádostech: fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; 35/45 mm; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou; obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená, obličej nesmí být přikrytý vlasy.

- Kopie cestovního pasu (dvoustránka s fotografií);

- Kopiepotvrzení o sjednaném cestovním pojištění, kde musí být uvedeny:

* osobní údaje pojištěné osoby

* doba platnosti pojištění (má být platné po celou dobu platnosti víza)

* územní platnost (území Ruské federace, popř. Evropa, celý svět)

* razítko pojišťovny


Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání

Víza bývají jednovstupová (1 vstup do Ruska, 1x), dvouvstupová (2 vstupy, 2x) a vícevstupová (vice vstupů).

V závislosti na účelu cesty se rozlišují:

- turistická (na voucher a potvrzení o ubytování od ruské cestovní kanceláři; 1x nebo 2x s platností do 30 dnů);

- tzv. “humanitární” (na pozvání za účasti vědecké, kulturní, umělecké nebo sportovní akce; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců)

- obchodní (na pozvání právnické osoby; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

- soukromá (na pozvání fyzické osoby; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů);

- studijní (na pozvání školy, university, kurzů; 1x s platností do 90 dnů, někdy s možností prodloužení v Rusku, nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

- pracovní (na pozvání zaměstnavatele; 1x s platností do 90 dnů s možností prodloužení v Rusku nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

- tranzitní (cesta přez území RF; 1x nebo 2x s platností do 10 dnů podle jízdenek nebo do 3 dnů podle letenek).

- služební (na pozvání na služební cestu do státních podniků ČR na území RF; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);


Jednovstupové a dvouvstupové turistické vízum

se vydává na základě originálu nebo kvalitní kopie tzv. turistického voučeru o zaplacení turistických služeb a potvrzení o přijetí zahraničního turisty (potvrzení o ubytování) od ruské cestovní kanceláře s následujícími údaji:

1. jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a státní příslušnost přijíždějícího turisty;

2. datum příjezdu a odjezdu (celkem do 30 dnů);

3. účel cesty (turistika, účelová turistika, autoturistika nebo lovecká turistika.);

4. města návštěvy, místa ubytování (hotely, penziony atd.);

5. platné referenční číslo (MVT) ruské cestovní kanceláře;

6. razítko, datum vystavení a podpis vedoucího ruské cestovní kanceláře (s uvedením jména, příjmení, funkce).

Dvouvstupové turistické vízum se vydává pouze na základě platných dokladů pro vstup do třetí země (např. vízum) a turistického voučeru s uvedeným počtem vstupů «dva».


Jednovstupové, dvouvstupové a vícevstupové obchodní a “humanitární” vízum

se vydává na základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska. Údaje pozvané osoby, uvedené v pozvání, mají přesně odpovídat pasovým, včětně jména a příjmení napsaných latinkou;

nebo originálu pozvání od ruské právnické osoby, vystaveného na hlavičkovém papíře hostitelské organizace a obsahujícího následující údaje:

o pozvané osobě

1) jméno a příjmení (latinkou – přesně podle pasu)

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od, do)

7) účel cesty

8) seznam měst návštěvy

9) počet vstupů

10) jména spolucestujících nezletilých dětí;

o hostitelské právnické osobě

1) úplný název

2) právní adresa

3) jméno a funkce osoby, která podepsala pozvání (pozvání podepisují pouze 4. ředitelé firem a organizací)

5) DIČ

6) oficiální razítko

Závaznou podmínkou pro vystavení vícevstupového vízana základě pozvání na hlavičkovém papíře je kopie ruského víza za stejným účelem, využitého v letošním nebo loním roce!!!


Jednovstupové nebo dvouvstupové soukromé vízum

se vydává na základě:

originálupozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo originálu pozváníod blízkého příbuzného – občana ČR, který žije na zákonném základě na území RF, obsahujícího:

údaje o pozvaném

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty

8) příbuzenské vztahy

9) seznam měst návštěvy

10) počet vstupů

11) jména spolucestujících nezletilých dětí;

údaje o hostiteli

1) jméno, příjmení

2) adresa v Rusku

3) podpis hostitele, ověřený notářem

4) kopie dokumentů matriky, potvrzujících příbuzenské vztahy a kopie povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu zvoucí osoby v Rusku.


Jednovstupové nebo vícevstupové studijní vízum

se vydává ne základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo (v případě krátkodobých stáži a výměnných programů) originálu nebo kvalitní kopie pozvání od ruské školy nebo vysoké školy, orazítkovaného a podepsaného rektorem a obsahujícího údaje o zvané osobě:

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty (stáž, kurz)

8) seznam měst návštěvy


Jednovstupové nebo vícevstupové pracovní vízum

se vydává pouze na základě originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska.


Jednovstupové nebo dvouvstupové tranzitní vízum

se vydává v případě vlastnictví cestovních dokladů a víza do třetí cílové země.

Tranzitní vízum při cestování leteckou dopravou opravňuje  k pobytu v Rusku do 72 hodin (3 dny). Vydává se na základě zaplacených letenek. „Electronic ticket“ je potřeba nechat orazítkovat od letecké společnosti nebo turistické kanceláře, která jej vyřízovala.

Pro tranzitní cestu železnicí se vydává tranzitní vízum na dobu do 10 dní. Vydává se na základě zaplacených jízdenek.

Při tranzitu automobilem se vydává vízum na lhůtu, nezbytnou pro tranzit nejkratší cestou do 10 dnů. Výpočet dané lhůty vychází z denního výkonu dopravního prostředku 500 km. Vydává se na základě kopie dokladů na auto a čestného prohlášení obsahujícího údaje o cestujících a přesnou trasu (města tranzitu).